zingela

127 tekstów – auto­rem jest zin­ge­la.

Dzwo­nek budzi­ka nie brzmi naj­bar­dziej iry­tująco, kiedy masz cieka­wy sen, ale kiedy masz cieka­we życie. Iry­tuje, bo przy­pomi­na, że chciałeś je przespać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2016, 22:40

Te trzy rzeczy i mycie

TA PIER­WSZA RZECZ
Naj­pierw za­pytała, czy chcę te maj­tki. Zdzi­wiłam się py­taniem, ale za­raz zaśmiałam się i żar­tobli­wie spy­tałam: a co, na ciebie za cias­ne? Uśmie­chnęła się co praw­da, ale ja­koś niewy­raźnie, i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 czerwca 2016, 00:50

może pomogę ci się przeprowadzić (odchodzenie)

Kocha­nie nie wychodź jeszcze
zo­bacz pa­da deszcz
zacze­kaj do jut­ra nie ma pośpie­chu zostaw
ra­no od­biorę sa­mochód od mecha­nika
po­jedziemy razem
ko­muni­kac­ja miej­ska jest przez­naczo­na do in­nych celów

Kocha­nie nie noś
pod po­wieka­mi za­legają łzy po co dokładać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lutego 2016, 01:04

pamiętasz?

Kiedy nie ma miej­sca na od­dech w pojedynkę,
a us­ta zna­lazły po­dobieństwo znaczeń -
wy­ras­tają skrzydła.
I le­ci się
bar.dzo szybko.

Z zajęć z wie­dzy o języ­ku polskim/1 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 19 grudnia 2015, 14:43

za.miastem

Może za­miast słów używaj­my znaczeń
snów. Niep­rzes­pa­nych, niedośnionych, niep­rze­liczal­nych
no­cy, w których czułość wy­lewa się za kratki.

Może za­miast słów używaj­my wyrazów
twarzy. Zas­pa­nych, wyśnionych, policzonych
dni, w których żeb­rze­my o blis­kość. Zbieramy
ją z podłogi. Bez snów, bez tchu, bez znaczeń. Z zębami
przyg­ry­zający­mi ser­ce. (Wtedy
żartów nie ma).

Z zajęć z wie­dzy o języ­ku polskim/2 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2015, 22:30

wskonania

Z po­gubienia orien­tacji w cza­sie nie zasznu­rowałam sensów
i za­pom­niałam na­pisać o To­bie wier­sz. Miłosny
za­pał do budze­nia wiary w lep­sze jut­ro był u Ciebie pun­ktual­ny jak łza. Os­tatnia 
po­bud­ka, uto­piona w za­solo­nej (pierwszej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2015, 21:59

stary zziębnięty ogień

Zaczęło się od fi­liżan­ki her­ba­ty. Niedo­powie­dziane słowa
przyszły niedługo później - proste,
zwykłe: o wspólnym sto­le, obie­dzie z rodzi­cami, większym łóżku.

Może gdy­bym do kolacji
za­miast świe­czek za­palała gwiazdy,
zostałbyś? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 grudnia 2015, 22:46

argumenty przeciw

gdy­bym miała jeszcze kiedyś na­pisać wiersz
pew­nie po­gubiłabym się w literach
po­goniłabym przecinki
zasnęłabym za kratkami
i po­wie­działa: przed chwilą wy­pisał mi się długopis

a życie już dawno 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 września 2015, 10:38

możenie

może kiedyś usiądę
w fotelu
po­myślę: znudziłam życie
zdmuchnę pióro z ramienia
i przeproszę
że już nie piszę wierszy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 sierpnia 2015, 18:36

Anioły są wśród nas. O aniołach dużo się pisze, anioły się ma­luje, o aniołach kręci się fil­my. Nie zauważamy te­go, ale o aniołach się też bar­dzo dużo mówi. Śliczna jak anioł, aniołku, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2014, 21:49

zingela

+ maniaczka kwiatków + rozkochana w poczciwej polszczyźnie + łapczywie gryzie powietrze + wszystko jest po coś + Ps 37,5 + staroświecka jak przecinek + specjalistka od wzruszeń (i świeczek) + ghostwriterka "Dlaczego pisze się wiersze - dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać" - ks. Jan Twardowski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zingela

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 sierpnia 2016, 13:03zingela sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

25 lipca 2016, 19:15zingela sko­men­to­wał tek­st Te trzy rzeczy i [...]

5 lipca 2016, 17:53PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Te trzy rzeczy i [...]

26 lutego 2016, 09:07szpulka sko­men­to­wał tek­st może po­mogę ci się [...]

24 lutego 2016, 19:56.Rodia sko­men­to­wał tek­st stary zziębnięty ogień

21 lutego 2016, 21:51zingela sko­men­to­wał tek­st jak cię tra­fia szlag zmień [...]

5 stycznia 2016, 20:09zingela sko­men­to­wał tek­st ,,(...)doskonałość wypłuku­je sens...,,

5 stycznia 2016, 15:21zingela sko­men­to­wał tek­st ,,(...)doskonałość wypłuku­je sens...,,